Împărate Sfinte, Cela ce esti mai înainte de toti vecii Fiul Tatălui si Cuvântul Lui Cel împreună fără de început si împreună vesnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului si al pământului, Ziditorul meu, Carele prin atotziditoare porunca Ta ai scos toate dintru nefiintă si pe mine întru această viată m-ai adus, Cela ce bine ai voit a-mi dărui în scăldătoarea Botezului harul nasterii celei de Sus în Sfântul Duh si a pune pecetea Darului Acestuia pe mădularele trupului meu în Sfânta Taină a Mirungerii, Cela ce ai pus în inima mea dorul de a Te căuta pre Tine, Unul Dumnezeu Cel Adevărat – auzi rugăciunea mea. Că nici lumină am, nici bucurie, nici întelepciune, nici viată, nici putere afară de Tine; dar nici vrednic sunt pentru multimea păcatelor mele să caut către Tine, Dumnezeul meu; ci pentru Cuvântul Tău, că „tot ceea ce veti cere în rugăciune, crezând, veti primi” si „tot ce veti cere întru Numele Meu voi face vouă”, îndrăznind chem către Tine: binecuvântează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat pentru cea negrăită bunătatea Ta; si mă învredniceste, în puterea binecuvântării Tale, ca toată fapta si cuvântul din ziua ce încep acum, să le săvârsesc pentru tine Însuti, spre slava Ta, în frica Ta, după voia Ta, în duhul întregii cugetări si al curătiei, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândetii, al păcii, al bărbătiei, al întelepciunii, cu rugăciune, si în tot ceasul amintindu-mi că pretundinea esti. Asa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea Ta, cu Duhul Tău cel Sfânt mă povătuieste întru tot lucrul si cuvântul cel bun, si-mi dăruieste fără poticnire să trec toată calea vietii înaintea fetei Tale, ca nici o fărădelege să mai adaug dreptătii pe care ai descoperit-o nouă.

Doamne, Cel mare si mult milostiv, îndură-Te spre mine cela ce rău mă pierd; să nu ascunzi fata Ta de la mine, nici căile mântuirii Tale; iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruta, Mântuitorul meu, si cu sila mă întoarce la calea Ta cea sfântă. Căci Tu, cunoscătorule de inimi Cel bun, cunosti toată nimicnicia mea si nebunia, toată orbeala mea si toată nepriceperea; dar si durerea inimii mele si suspinurile sufletului meu înaintea Ta sunt. Pentru aceasta mă rog Tie: auzi-mă în scârba mea, întăreste-mă de Sus cu puterea Ta; ridică-mă pe mine, cel doborât de păcat, slobozeste-mă pe mine, cel robit de patimi, tămăduieste-mi toată rana cea ascunsă, curăteste-mă de toată întinăciunea trupului si a duhului; păzeste-mă de tot lucrul si cuvântul stricător de suflet, de toată miscarea cea lăuntrică si cea dinafară, neplăcută Tie si aproapelui meu nefolositoare.

Arată-mi, Doamne, calea în carea voi merge, Însuti mă învată ce se cade să grăiesc; iar, de este voia Ta să tac, învată-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rogu-mă Tie, lege pune mie în căile poruncilor Tale si nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă să mă înstrăinez de lumina asezămintelor Tale, până ce va fi porunca Ta singura lege a întregii mele firi, si cea vremelnică si cea vesnică. Dăruieste-mi mie, Doamne, să ajung la cunostinta adevărului Tău.

Prelungeste-mi viata până voi aduce Tie roada de pocăintă adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci, înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoieste să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, si, mai înainte de a părăsi această viată, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, întru adâncul întelepciunii Tale, ai rânduit a pune capăt vietii mele pe pământ, atunci, mai înainte, fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a Te întâmpina. În ziua aceea, cea mare si sfântă mie, fii cu mine Doamne, si dăruieste mie bucuria cea negrăită a mântuirii Tale. Curăteste-mă de toată greseala cea văzută si cea ascunsă, si de toată fărădelegea ce se tăinuieste întru cele dinlăuntru ale mele, si mă învredniceste să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricosat al judecătii Tale.

Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri si mari cer eu de la Tine, Împăratul cel Preaînalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urâciunea; ci, rogu-mă Tie, miluieste-mă si nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fata Ta pentru prea multă îndrăzneala mea; ba, si mai vârtos, înmulteste în mine această sfântă si dreaptă îndrăzneală si întru puterea dragostei Tale mă călăuzeste pe urmele pasilor Tăi.

Dăruieste mie, celui mai de pe urmă si mai lepădat dintre toti oamenii să Te iubesc pe Tine, precum Însuti ai poruncit nouă; din toată inima mea, si din tot sufletul meu, si din tot cugetul meu, din toată vârtutea mea; cu întreaga mea făptură dăruieste-mi să Te iubesc pe Tine, Doamne.  Că Singur esti Acoperitorul cel Sfânt, si Atotputernic, si Apărătorul vietii mele, si Tie rugăciunile mele aduc si cuvântările de slavă, acum si în vecii vecilor. Amin. 

 

Rugăciune către Sf.Ierarh Nicolae

(6 Decembrie)

Ocrotitorul parohiei Cloppenburg

 

O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin.

 

 

Rugăciune către Sfântul Atanasie al III-lea,
Patriarhul Constantinopolului

2 Mai

Ocrotitorul Parohiei Vechta

 

O, Sfinte şi întru tot lăudate Părinte Atanasie, apărător neostenit al credinţei şi vindecător milostiv al credincioşilor de pretutindeni, auzi-ne pe noi în ceasul acesta şi ne dăruieşte cele bune şi de folos sufletelor noastre. Roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care L-ai iubit fierbinte, să coboare peste noi dumnezeiescul Său har, ca să te lăudăm cu alese cuvinte şi să îţi dăruim ofranda sufletelor noastre rugătoare.

Păzeşte-ne pe noi şi ne îndreaptă viaţa pe calea mântuirii. Pe cei slabi îi întăreşte, pe cei tulburaţi îi povăţuieşte, pe cei bolnavi îi tămăduieşte, pe cei rătăciţi îi uneşte cu Sfânta şi apostoleasca Biserică a Mântuitorului Hristos. Fii tuturor toate cele de trebuinţă: orfanilor – părinte, bătrânilor – sprijinire, săracilor – ajutător în suferinţă, celor pe care nu îi iubeşte nimeni – prieten şi mijlocitor în neputinţă. Nu lăsa fără de milostivirea ta pe cei încercaţi de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de asuprirea altor oameni sau de războiul dintre noi. Pe noi, pe toţi, ne întăreşte în dragoste şi frăţietate, arătându-ne fii ai luminii şi ai veşnicei Împărăţii.

Părinte sfinte, tu ai păstorit cu râvnă credincioşii din cetatea Tesalonicului, din cetatea cea mare a lui Hristos de la Constantinopol şi din Moldova, iar după sfârşitul tău, ne dăruieşti vindecări prin sfintele tale moaşte care odihnesc în pământul Ucrainei. De aceea, cu umilinţă te rugăm: sădeşte în inimile noastre dorul şi dragostea pentru unitatea tuturor drept-măritorilor tăi în Sfânta noastră Biserică, aşa cum tu, ca un înţelept ierarh şi învăţător, ai săvârşit printre felurite neamuri aceeaşi bineplăcută lucrare, adunându-le şi înfăţişându-le Dumnezeului celui Viu.

Iar nouă, poporului cel credincios de la Dunăre, care te-am cinstit cu bucurie în Mănăstirea „Sfântul Nicolae” de la Galaţi vreme de doisprezece ani, înnoieşte-ne astăzi darul dreptei credinţe şi al milostivirii iubitoare de semeni, pe care l-ai arătat străbunilor noştri. Prin puterea sfintelor tale moaşte şi prin binecuvântarea veşmintelor pline de sfinţenia trupului tău, ridică mintea noastră spre cele cereşti şi dăruieşte tămăduiri bolilor noastre sufleteşti şi trupeşti. Ajută-ne pe noi, sfinte, să ne zidim duhovniceşte, prin depărtarea de la tot răul pierzător de suflet, ca împreună să lăudăm pe Dumnezeu, Cel în Treime slăvit şi închinat, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Rugăciune către Sf.Ierarh Nectarie - 9 Noiembrie

O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cu­noaș­tem nici sufe­rință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie­rarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!